Wikia

Wiki Minaj

The Ellen DeGeneres Show/2013-09-27

< The Ellen DeGeneres Show

930pages on
this wiki
Comments0

VideoEdit

Nicki Minaj Promotes on Ellen (September 27, 2013)11:00

Nicki Minaj Promotes on Ellen (September 27, 2013)

Around Wikia's network

Random Wiki