Wikia

Wiki Minaj

Take That

930pages on
this wiki
Comments0
No cover
Tha Poets
Features Nicki Minaj
Length 3:05

"Take That" is a song by Tha Poets featuring Nicki Minaj.

Around Wikia's network

Random Wiki