Wikia

Wiki Minaj

Stilettos & T-Shirt

930pages on
this wiki
Comments0
60Minutes
Bobby V
60 Minutes Mixtape
Features Nicki Minaj
Released April 6, 2010
Length 3:56

"Stilettos & T-Shirt" is a song by Bobby V featuring Nicki Minaj.

Around Wikia's network

Random Wiki