Wikia

Wiki Minaj

Dr Jays photo shoot

930pages on
this wiki
Comments3

The Dr Jays photo shoot is a set of photos taken of Nicki Minaj for the magazine Dr Jays in 2009.

Behind the scenesEdit

NICKI MINAJ SUMMER SENSATIONS 2009 PHOTOSHOOT03:46

NICKI MINAJ SUMMER SENSATIONS 2009 PHOTOSHOOT


GalleryEdit

Around Wikia's network

Random Wiki